HOME /Nolikums 2023


BIO-GO-Higher Nolikums

Erudīcijas konkurss skolēniem

1.MĒRĶIS 

2023./2024. gada erudīcijas konkursa skolēniem “BIO-GO-Higher” (turpmāk – Konkurss) mērķis ir paaugstināt 10. un 11. klašu skolēnu zināšanu līmeni inženierzinātnēs, dabaszinātnēs un dažādu implantmateriālu izmantošanā medicīnā, nodrošinot kvalitatīvu pašizglītības modeli – erudīcijas konkursu skolēnu komandām.

2. KONKURSA NORISES LAIKS

2.1. Konkurss notiek piecās kārtās:

2.1.1. 2023. gada 22. septembrī konkursa attālinātas norises kārta, komandu atlase – jautājumi ietver ķīmijas, fizikas, bioloģijas un medicīnas jomas;

2.1.2. no 2023. gada 2. oktobra līdz 3. novembrim – konkursa attālinātas norises kārta - fizikas jomā;

2.1.3. no 2023. gada 13. novembra līdz 19. decembrim – konkursa attālinātas norises kārta – ķīmijas jomā;

2.1.4. no 2024. gada 8. janvāra līdz 12. februārim – konkursa attālinātas norises kārta - bioloģijas jomā;

2.1.5. no 2024. gada 26. februāra līdz 1. aprīlim – konkursa attālinātas norises kārta - medicīnas jomā.

2.2. 2024. gada aprīlis/maijs – konkursa noslēgums, apbalvošana klātienē Rīgas Tehniskajā universitātē (turpmāk - RTU) vai attālināti, nodrošinot spēkā esošo Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas noteikumu ievērošanu.

3. DALĪBNIEKI

Konkursā var piedalīties 10. un 11. klašu skolēnu komandas. Minimālais skolēnu skaits vienā komandā ir četri dalībnieki, maksimālais – pieci dalībnieki. Katrai komandai no sava vidus ir jāizvēlas viens komandas kapteinis. Papildus komandā jābūt vienam skolotājam – konsultantam/mentoram. Viens skolotājs var būt konsultants tikai vienai komandai. Konkursa atlases kārtā var piedalīties neierobežots skaits komandu no katras Latvijas skolas un klases vai interešu izglītības centra 10. un 11. klašu skolēni.

4. ORGANIZATORI

Konkursu rīko Apvārsnis 2020 īstenotā projekta Baltijas Biomateriālu Ekselences Centrs Granta līguma Nr. 857287 (turpmāk - BBCE) partneri - RTU, Latvijas Organiskās sintēzes institūts (turpmāk - OSI), Rīgas Stradiņa universitāte (turpmāk - RSU), RSU Stomatoloģijas institūts (turpmāk - RSU SI), AO Pētniecības institūts Davosā, Šveicē, un Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitātes Biomateriālu centrs Vācijā. Konkursa sagatavošanā un norisē, ievērojot šī nolikuma prasības, var piedalīties citas organizācijas un uzņēmumi, slēdzot papildus vienošanās līgumus.

5. NORISE

Vispārīgie noteikumi

5.1. Lai piedalītos konkursā, komandai elektroniski jāaizpilda pieteikuma anketa no 18.09.2023. plkst. 9:00 līdz 20.09.2023. plkst. 17:00 (pieejama https://bbcentre.eu/bio-go-higher mājas lapā norādītajā laika periodā). Anketā jānorāda komandas pārstāvētā skola, komandas nosaukums, komandas kapteiņa, dalībnieku un mentora vārdi un uzvārdi, kā arī kontaktinformācija.

5.2. Pēc nolikuma 5.1.punktā minētā pieteikšanās termiņa beigām divu darba dienu laikā uz komandas norādīto e-pastu tiks nosūtīta informācija par atlases kārtas norisi. Konkursa atlases kārtā ar tiešsaistes (online) testu tiks noteiktas 20 komandas, kas turpinās dalību pārējās četrās attālinātās norises kārtās. Atlases kārtā var piedalīties tikai reģistrētās komandas.

5.3. Tikai 20 komandas, kuras atlases kārtā būs ieguvušas vislielāko punktu skaitu, uz pieteikumā norādīto e-pastu katras kārtas uzsākšanas pirmajā dienā saņems informāciju par attiecīgās kārtas tehnisko norisi un katras turpmākās kārtas (nolikuma 2.1.2.-2.1.5.punkti) uzdevumus, kas saistīti ar inženierzinātņu, dabaszinātņu apgūšanu un materiālu izmantošanu medicīnā. Uzdevumos tiks ietverti teorētiskie jautājumi/testi, un vismaz viens eksperimentāls uzdevums, kas būs jāiesniedz video formātā. Katras kārtas uzdevumi tiks publicēti konkursa mājas lapā https://bbcentre.eu. Konkursantu pienākums ir savlaicīgi informēt konkursa organizatorus, ja komanda nolēmusi nestartēt konkursā, zvanot pa tālruni 67089606 (darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.30) vai rakstot e-pasta vēstuli uz adresi: bbcentre@rtu.lv. Neiesniedzot kādas kārtas konkursa uzdevumus līdz noteiktās kārtas noslēguma termiņam, komanda tiek izslēgta no tālākas dalības Konkursā.

5.4. Konkursa četru neklātienes kārtu labākos rezultātus ieguvušās komandas (ne vairāk kā 10 komandas) tiek aicinātas uz noslēguma/apbalvošanas pasākumu RTU klātienē vai attālināti.

5.5. Ja atbilstoši spēkā esošajam Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas noteikumiem būs atļauts rīkot Konkursa klātienes pasākumu, par norises vietu un laiku konkursa organizatori informē konkursa dalībniekus līdz 2024. gada 8. maijam.

5.6. Šī nolikuma 2.1.2.-2.1.5.punktos minētajās kārtās iekļauti uzdevumi, kuru risināšanai nepieciešamas teorētiskās un/vai praktiskās zināšanas inženierzinātnēs, dabaszinātnēs un medicīnā. Katras konkursa kārtas uzdevumus sagatavo BBCE noteiktais partneris un vērtē tā izveidota žūrija:

5.6.1. Fizikas jomā – RTU, Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs;

5.6.2. Ķīmijas jomā – RSU, Farmācijas fakultāte;

5.6.3. Bioloģijas jomā – OSI, Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorija;

5.6.4. Medicīnas jomā – RSU Stomatoloģijas Institūts.

Atlases kārta ietver visas četras jomas – fiziku, ķīmiju, bioloģiju un medicīnu. Tās uzdevumu izstrādē un vērtēšanā piedalās visu četru nolikuma 5.6.1.-5.6.4.punktos norādīto institūciju pārstāvji.

5.7. Konkurss notiek latviešu valodā. Uzdevumi tiek uzdoti latviešu valodā un atbildes ir jāiesniedz latviešu valodā.

5.8. BBCE partneri patur visas tiesības (vadoties tikai no saviem ieskatiem un nepieciešamības) uz dalībnieku veidotā satura un materiālu, tajā skaitā uz to pirmreizēju un/vai atkārtotu, izmantošanu, publicēšanu, pārveidošanu, bez laika un vietas ierobežojumiem.

5.9. BBCE partneri ir tiesīgi mainīt Konkursa norises kārtību, vismaz piecas darba dienas iepriekš par to brīdinot konkursa dalībniekus.

5.10. Piekrītot dalībai Konkursā, komanda apliecina, ka tās dalībnieki un līdzjutēji ir saskaņojuši ar vecākiem un saņēmuši viņu atļauju, ka Konkursa organizatori var izmantot masu informācijas līdzekļos un publicitātes materiālos visas fotogrāfijas un video, kas uzņemti ar komandu dalībniekiem un līdzjutējiem konkursa noslēguma pasākumā bez papildu saskaņošanas. Uz Konkursa klātienes pasākumu jāņem līdzi vecāku parakstītu atļauju par dalību konkursā (1. pielikums) jeb skolas vadības izziņu, ka minētā atļauja ir saņemta un glabājas skolā.

Fizisko personu datu apstrāde

5.11. Skola vai interešu izglītības centrs nodrošina, ka, ievērojot fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības, Konkursa dalībnieku vecāki/aizbildņi ir informēti par Konkursa dalībnieku datu apstrādi, kas nepieciešama Konkursa norises nodrošināšanai, atbilstoši šī nolikuma 1.pielikumā pievienotajam paraugam. Vecāka/aizbildņa atļauja dalībnieku datu apstrādei vai skolas vadības izziņa, ka minētā atļauja ir saņemta un glabājas skolā, skolēnam jāņem līdzi uz konkursa noslēguma pasākumu (nolikuma 2.2.punkts).


5.12. Personas datu apstrādes pārzinis ir RTU.

5.13. Konkursa nolikuma 3.punktā minēto dalībnieku fizisko personas datu apstrādes mērķis ir konkursa norises nodrošināšana, sabiedrības informēšana un intereses veicināšana jauniešu vidū par inženierzinātnēm, dabaszinātnēm un par dažādu implantmateriālu izmantošanu medicīnā, kā arī konkursa uzvarētāja komandas balvas nodrošināšanai - ceļojuma pie BBCE sadarbības partneriem Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitātes Biomateriālu centru Erlangenā, Vācijā.

5.14. Konkursa norise un tā ietvaros notiekošās aktivitātes tiks iemūžinātas foto un videomateriālos, kuros var būt redzams jūsu bērns. Materiāli var tikt izmantoti publiskajā telpā, kā, piemēram, sniedzot informāciju par konkursu organizatora mājaslapās, sociālajos tīklos (piemēram, Facebook, Instagram u.c.), plašsaziņas līdzekļos (piem., televīzija, ziņu portāli internetā u.c.), kā arī veidojot reklāmas materiālus.

5.15. Konkursa dalībnieku personas dati (vārds, uzvārds, skola, kā arī skolotājam un komandas kapteinim papildus – telefona numurs, e-pasts) tiek ievākti un apstrādāti ar mērķi nodrošināt Konkursa norisi atbilstoši Konkursa nolikuma noteikumiem un sazināties ar Konkursa dalībniekiem Konkursa ietvaros.

5.16. Piesakoties dalībai Konkursā, dalībnieks un/vai dalībnieka vecāki (likumiskie pārstāvji) apzinās un ir informēti, ka Konkursa uzvarētāju komandas dalībniekiem, dalībnieka vārds, uzvārds, skola tiks publicēti organizatora mājaslapās, sociālajos tīklos (piemēram, Facebook, Instagram u.c.), plašsaziņas līdzekļos (piem., televīzija, ziņu portāli internetā u.c.).

5.17. Personas datu apstrāde notiks konkursa sagatavošanas un norises laikā, kā arī periodā, kad notiks ar konkursu saistītas aktivitātes un publicitāte. Pēc šī perioda personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, izņemot uzvarētāju komandas dalībnieku datus, kas tiks saglabāti līdz projekta BBCE, kura ietvaros Konkurss tiek organizēts, pēcuzraudzības perioda beigām - 31.12.2029.

Konkursa kārtu vērtēšana

5.18. Nolikuma 2.1.1. punktā minētajās kārtās vērtēšana notiek divu darba dienu laikā pēc atlases kārtas noslēguma. Atlases kārtā iegūtie punkti netiek ņemti vērā pārējo četru kārtu un kopējā vērtējumā.

5.19. Konkursa turpmāko četru neklātienes kārtu vērtēšana notiek desmit darba dienu laikā pēc katras kārtas noslēguma. Lai pretendētu uz konkursa galveno balvu, komandai ir jāpiedalās un jāiegūst rezultāts visās četrās konkursa kārtās.

5.20. Nolikuma 2.1.2.-2.1.5.punktos minētajās kārtās dalībniekiem jāatbild uz visiem jautājumiem/uzdevumiem. Par pareizi atbildētiem jautājumiem tiek piešķirti punkti. Komandas kopējo rezultātu veido visu jautājumu/uzdevumu iegūto punktu kopsumma.

5.21. Nolikuma 2.1.2.-2.1.5.punktos minētajās Konkursa kārtās uzdevumus vērtē attālināti katras konkursa kārtas noteiktā BBCE partnera izveidotā žūrija, piešķirot maksimālo punktu skaitu līdz 100 punktiem katrā kārtā. Kopā visa Konkursa laikā komanda maksimāli var iegūt 400 punktus.

5.22. Nolikuma 2.1.2.-2.1.5.punktos minēto Konkursa kārtu rezultāti tiks paziņoti 10 darba dienu laikā pēc katras kārtas termiņa beigām.

5.23. Katrā no nolikuma 2.1.2.-2.1.5.punktos minētajām Konkursa kārtām uzvar komanda, kas kopvērtējumā ieguvusi lielāko punktu skaitu. Par katru Konkursa kārtu iegūtais punktu skaits summējas un 10 vislabāk startējušās komandas (ar vislielāko kopējo punktu skaitu) tiks aicinātas uz klātienes vai attālināto noslēguma pasākumu. Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, kas teorētiski ļauj kvalificēties noslēguma pasākumam, tiek aicināta komanda, kura hronoloģiski agrāk ir iesniegusi nolikuma 2.1.5.punktā minētās kārtas uzdevumu risinājumus. Visas Konkursā pieteiktās komandas savus rezultātus šī nolikuma 2.1.2.-2.1.4.punktos minētajās kārtās varēs skatīt interneta vietnē http://www.bbcentre.eu. Nolikuma 2.1.5.punktā minētās kārtas rezultāti un Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti noslēguma pasākumā.

5.24. Ja komanda, kas kvalificējusies noslēguma pasākumam, kādu apsvērumu dēļ no dalības pasākumā atsakās, tad organizatori uzaicina citu komandu – attiecīgi nākamo komandu, kas sacensību kopvērtējumā ieguvusi augstāko punktu skaitu.

5.25. Ja Konkursa četrās attālinātās norises kārtās (fizikas, ķīmijas, bioloģijas un medicīnas jomās) pēc visu uzdevumu izpildes komandām, kas pretendē uz pirmajām trim vietām, ir vienāds summārais punktu skaits, komandu kapteiņi atbild uz papildus jautājumiem, līdz kādai no komandām veidojas 2 (divu) punktu pārsvars – par šo sacensību esamību komandas tiks iepriekš brīdinātas vismaz 5 (piecu) darba dienas pirms klātienes pasākuma.

5.26. Konkursa noslēguma daļā (nolikuma 2.2.punkts) RTU:

5.26.1. Iepazīstinās komandu dalībniekus ar BBCE projektu un skolēnu iespējām veikt zinātniski pētnieciskos darbus pie BBCE partneriem – RTU, OSI, RSU un RSU SI.

5.26.2. Izziņos konkursa rezultātus un apbalvos uzvarētājus.

6. APBALVOŠANA

Konkursa attālinātās norises kārtas (nolikuma 2.1.2.-2.1.5.punkts) 3 komandas, kuras ieguvušas visvairāk punktus katrā konkursa attālinātās norises kārtā, saņem atzinības rakstus un piemiņas suvenīrus no kārtas vērtētājiem. Pēc katras kārtas uzdevumu izstrādātāju un vērtētāju ieskatiem var pasniegt veicināšanas balvas.

Konkursa klātienes kārtā (nolikuma 2.2.punkts)

Galvenajā balvā noslēguma pasākumā (ja nepieciešams, pēc komandas kapteiņu sacensībām) – uzvarētāju komanda saņem ceļojumu pie BBCE sadarbības partneriem Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitātes un Biomateriālu centru Erlangenā, Vācijā. Ceļojums ietver uzvarētāju komandai ceļa un dzīvošanas izmaksas Erlangenā, Vācijā līdz 5 dienām, no tām 3 dienu vizīti Biomateriālu centrā ar iespēju skolēniem piedalīties biomateriālu pētniecības procesos. Uzvarētāju komandu ceļojumā pavada vismaz viena pilngadīga persona – komandas mentors (skolotājs) vai cita pilnvarota persona. Ceļa un dzīvošanas izmaksas sedz RTU, noslēdzot līgumu ar uzvarētāju komandas skolu vai interešu izglītības centru. Gadījumā, ja uzvarētāju komandas skola vai interešu izglītības centrs atsakās slēgt līgumu, galvenā balva secīgi pāriet nākamajai labāko rezultātu uzrādījušajai komandai.

Visi pārējie dalībnieki saņem atzinības rakstus un piemiņas suvenīrus. Pēc Konkursa organizatoru ieskatiem var pasniegt dažādas veicināšanas balvas katrai no komandām, kas piedalās Konkursa klātienes kārtā.

7. Rezultātu apstrīdēšana

7.1. Konkursa dalībniekiem un pedagogiem ir tiesības rakstiski iesniegt Konkursa organizatoram protestu, apstrīdot BBCE nolikuma 5.6.punktā noteiktās žūrijas vērtējumu, 2 darba dienu laikā pēc Konkursa rezultātu publicēšanas katrā kārtā, un 15 minūšu laikā no rezultātu paziņošanas brīža pēc kapteiņu sacensībām noslēguma kārtā.

7.2. Konkursa organizatoriem (viens pārstāvis no katras nolikuma 4.punktā minētās institūcijas) ar balsu vairākumu ir tiesības pieņemt lēmumu jautājumos, kuri nav atrunāti Konkursa nolikumā.

7.3. Konkursa organizatori nav atbildīgi, ja dalībnieku un/vai komandas konsultants nav iepazinies, nezina vai neievēro Konkursa nolikumu.

7.4. Konkursa organizatoriem ir tiesības diskvalificēt komandu, ja tā pārkāpj šo nolikumu, apzināti rīkojas negodprātīgi vai aizskar citu komandu dalībnieku cieņu un godu.


Zinātņu prorektors p.i. Gatis Bažbauers


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


1.pielikums

Pie BIO-GO-Higher nolikuma erudīcijas konkursam skolēniemKonkursa dalībnieku vecāku/aizbildņu apliecinājums

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar “BIO-GO-Higher” nolikumu, kas ir pieejams mājaslapas https://bbcentre.eu/bio-go-higher, un esmu informēts, ka foto/videomateriāli ar manu bērnu tiks izmantoti publiskajā telpā.

………………………………………………………… (datums)

………………………………………………………… (dalībnieka vārds, uzvārds)

………………………………………………………… (vecāka/aizbildņa vārds, uzvārds)

………………………………………………………… (vecāka/aizbildņa paraksts)


BBCE project´s main objective is to establish a joint Baltic Biomaterials Centre of Excellence for advanced biomaterials development based on the long-term strategic cooperation between AO Research Institute Davos, Switzerland (ARI) and Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nuremberg, Germany (FAU) on the one hand and RTU RBIDC, LIOS, RSU and RSU IS on the other hand.This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 857287